top of page

Inspectie SZW controleert dierenartsen praktijken op veilig werken met straling

 

Ministerie SZW

16 april 2015

 

De Inspectie SZW bezoekt tussen mei en november een aantal dierenartsenpraktijken voor een inspectie. De inspecteurs kijken vooral naar het voorkomen van gezondheidsrisico’s bij het werken met röntgenapparatuur.

 

Zij controleren de beschermingsmaatregelen. Ook kijken zij of er een risicoanalyse is, die voldoet aan de wettelijk verplichte criteria en of deze is getoetst door een geregistreerd deskundige. Nadruk ligt op praktijken die met mobiele röntgenapparatuur werken. De stralingsrisico’s bij dergelijke apparaten kunnen groter zijn dan bij röntgenapparatuur in een vaste opstelling.Werknemers van dierenartsenpraktijken staan bloot aan risico’s bij het werken met straling. Bij inspecties in 2005 en 2009 van Inspectie SZW (toen nog Arbeidsinspectie), werden relatief veel overtredingen vastgesteld. In 2009 ging de aandacht vooral uit naar de toepassing van (mobiele) röntgenapparatuur in paardenklinieken. Toen was bij 39 van de 61 praktijken sprake van één of meer overtredingen. Bekijk het bijbehorende nieuwsbericht en rapport van 25 maart 2011 van de Rijksoverheid.

 

In Nederland is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat iedere werknemer veilig en gezond kan werken. Werkgevers moeten weten welke risico's hun werknemers lopen en maatregelen treffen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Wanneer de inspecteur gebreken constateert kan deze de dierenartsenpraktijk een sanctie opleggen.De regelgeving voor het gebruik van röntgentoestellen (opgenomen in het Besluit stralingsbescherming) is sinds 1 januari 2014 op een aantal punten aangepast. Zo zijn er criteria vastgelegd waar de risicoanalyse van de stralingswerkzaamheden aan moet voldoen.

 

De risicoanalyse moet in elk geval de volgende onderdelen bevatten: een inventarisatie van de risico’s, een berekening van de blootstelling, een evaluatie van de risico’s. Om de kwaliteit van de risicoanalyse te waarborgen moet deze zijn opgesteld/getoetst door een ‘coördinerend deskundige niveau 3’, die zich als stralingsbeschermingsdeskundige heeft laten registeren bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in Den Haag. 

Voorbereiden op een inspectie  

Wij als HJM X-Ray kunnen u helpen om deze risicoanalyse uit te voeren en om een 

KEW dossier aan te leggen.

 

Informatie over gezond en veilig werken met straling vindt u via deze link.

De criteria waaraan een risicoanalyse voor de blootstelling van werknemers moet voldoen, staan in bijlage E van de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014. De RIVM-leidraad Risicoanalyse stralingstoepassingen ligt daaraan ten grondslag en bevat een voorbeeld van een eenvoudige toepassing in een dierenartsenpraktijk. Deze leidraad is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

bottom of page